Ceramic Heater / ฮีตเตอร์เซรามิค

เป็นฮีตเตอร์ที่ให้ความ ร้อนได้สูง และต่อเนื่องเหมาะสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก ที่ต้องการอุณหภูมิสูง และต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ หรืองานดัดแปลงอื่นๆ โครงสร้างทำจากเซรามิค อายุการใช้งานนาน ปลอดภัย
Comments