อุปกรณ์วัดระดับของเหลวใช้หลักการของความดัน Level Transducer อุปกรณ์ควบคุมระดับของแข็งและของเหลวแบบสั่น Vibration Level Switch

Comments